Belot.BG : Играй Белот  APK (MOD, Unlimited Money) 3.5.91

Belot.BG : Играй Белот APK (MOD, Unlimited Money) 3.5.91

(24769)Card, Games

App Information of Belot.BG : Играй Белот Downlaod for android

App Name Belot.BG : Играй Белот
Package Name com.casualino.bgbelot
Version
Rating ( 24769 )
Size
Requirement
Updated
Installs 500,000+
Category Card, Games
Developer

Description of Belot.BG : Играй Белот mod Apk (unlimited money/coins) for android

Game id: com.casualino.bgbelot

??? Belot.BG се разраства с три нови игри! ???

Освен любимата ти игра Белот, вече ще имаш възможността да се насладиш на Блато, Табла и Сантасе напълно безплатно в същото приложение!
??? Играй Блато, Табла, Сантасе и Белот на едно място! ???

Работихме усилено, за да можем да разработим платформа, поддържащата любимите на всички бордови и картови игри. Игра на Блато, Табла и Сантасе 66 са новите попълнения към най-успешната игра на карти в България – Белот БГ.
??? Очакват те много новости и подобрен геймплей! ???

При влизане в BelotBG, избери към коя от трите ни игри искаш да преминеш – Белот, Сантасе или Табла. Всяка една от тях има собствени стаи и турнири. Добавихме фонова музика, обединихме баланса от чипове и диаманти за всички игри, създадохме нови интересни анимации, както и още много положителни промени!

??? Защо да избереш Belot.BG? ???

♠ Докажи, че си най-добрия в турнирите и грабни голямата награда!
♠ Играй с реални опоненти и спечели нови приятели.
♠ Модерен и изчистен дизайн с бързи анимации.
♠ Бонус система и реални подаръци.
♠ Съхраняване на прогреса без значение от устройството.
♠ Интересни класации разделени по категории.
♠ Възможност за игра във вертикално и хоризонтално положение на устройството.
♠ Единственият изцяло кросплатформен белот достъпен за WEB, Facebook, всички мобилни операционни системи и Smart TV.

?? ?? ?? Belot.BG – Избери българския Белот! ?? ?? ??

Играй на карти и спечели нови приятели в най-социалната игра на Бридж – Белот в България! Belot.BG е мултиплатформена игра Белот (Belot), която можеш да играеш онлайн, на мобилно устройство, във Facebook и на Smart TV.
? ? ? Силно интегриран социален елемент в играта ? ? ?
За разлика от традиционната игра Belot, Tabla и Santase, в Belot.BG е силно заложен социалния елемент в играта: чат, подаръци и др., за допълнително удовлетворение на играчите.

❓❓❓Какво е Белот❓❓❓
Бридж – Белот или за кратко Белот (Belot) е популярна игра на карти в България. В най-разпространената си форма белотът се играе от четирима човека по двойки с тесте от 32 карти: 7, 8, 9, 10, J (вале), Q (дама), K (поп), A (асо) от четирите бои (спатия, каро, купа, пика).

❓❓❓Какво е Табла❓❓❓
Таблата е настолна игра предназначена за двама човека. Дъската за игра е разделена на 24 издължени черно-бели триъгълника, наречени позиции. Те са разположени в 4 различни квадрантa – собствено поле, или дом, на всеки играч (бял дом и черен дом) и две външни полета. Всеки участник започва играта с 15 пула.

❓❓❓Какво е Сантасе❓❓❓
Сантасе или Шестдесет и шест е картова игра, която се играе с 24 карти. Необходимите за игра карти се получават като от тесте от 32 карти се премахнат седмиците и осмиците. Стойностите на картите, с които се играе, са: 9=0; J=2; Q=3; K=4; 10=10; A=11. Анонси по време на разиграването могат да донесат точки в играта. Те са съответно комбинация от Дама и Поп (Q и K) от един цвят като стойностите са съответно 20 за нормален цвят и 40 за козов.

? ? ? Какво предстои? ? ? ?

Belot.BG не спира да се развива! Очаквайте предстоящите версии, в които ще продължим да ви изненадваме и подобряваме качеството на играта.

??? Истински фенове на Белот? ???
Вашето мнение е важно за нас! Пишете ни на [email protected] или се свържете с нас във Facebook – www.fb.com/play.belot. Всяко предложение за развитие на играта ще бъде оценено и градивно използвано, за да постигнем заедно най-добрия Белот в България!
??? Belot.BG is expanding with three new games! ???

In addition to your favorite game Belote, you’ll now have the opportunity to enjoy Swamp, Backgammon, and Santas completely free in the same app!
??? Play Swamp, Backgammon, Santas and Belote in one place! ???

We worked hard to develop a platform that supports everyone’s favorite board and card games. The game of Blato, Backgammon and Santas 66 are the new additions to the most successful card game in Bulgaria – Belot BG.
Много Lots of news and improved gameplay! ???

When joining BelotBG, choose which of our three games you want to go to – Belot, Santas or Backgammon. Each has its own rooms and tournaments. We added background music, combined the balance of chips and diamonds for all games, created new cool animations, and many more positive changes!

Що Why choose Belot.BG? ???

♠ Prove you are the best in tournaments and grab the grand prize!
♠ Play with real opponents and make new friends.
♠ Modern and clean design with fast animations.
♠ Bonus system and real gifts.
♠ Save progress regardless of device.
♠ Interesting charts divided by categories.
Игра Ability to play vertically and horizontally on the unit.
♠ The only fully cross-platform whitelist available for WEB, Facebook, all mobile operating systems and Smart TV.

Ot ?? ?? Belot.BG – Choose the Bulgarian Belot! ?? ?? ??

Play Cards and Make New Friends in Bridge’s Most Social Game – Belote in Bulgaria! Belot.BG is a Belot multi-platform game that you can play online, on a mobile device, on Facebook and on Smart TV.
? ? ? Highly integrated social element in the game ? ? ?
Unlike the traditional game Belot, Tabla and Santase, Belot.BG has a strong social element in the game: chat, gifts, etc., for additional player satisfaction.

“What is Belote?”
Bridge – Belot or briefly Belot is a popular card game in Bulgaria. In its most common form, whiteness is played by four people in pairs with a deck of 32 cards: 7, 8, 9, 10, J (jack), Q (lady), K (pop), A (ace) of the four colors (spathia, karo, bowl, peak).

“What is Tabla?”
Backgammon is a board game designed for two people. The game board is divided into 24 elongated black and white triangles called positions. They are located in 4 different quadrants – one’s own field, or home, each player’s (white house and black house) and two outside fields. Each participant starts the game with 15 pools.

“What is Santase?”
Santas or Sixty-six is ​​a card game that is played with 24 cards. The cards needed for the game are received by removing from the deck of 32 cards weeks and eights. The values ​​of the cards being played are: 9 = 0; J = 2; Q = 3; K = 4; 10 = 10; A = 11. Announcements during play can bring points to the game. They are a combination of Lady and Pop (Q and K) of the same color, with values ​​of 20 for normal and 40 for goat respectively.

? ? ? What’s up? ? ? ?

Belot.BG does not stop developing! Expect upcoming releases that will continue to surprise you and improve the quality of the game.

??? True Belot fans? ???
Your opinion is important to us! Write to us at [email protected] or contact us on Facebook – www.fb.com/play.belot. Each game development proposal will be appreciated and used constructively to achieve the best Belote in Bulgaria together!
Актуализираме играта редовно, за да я направим по-добра за вас. Изтеглете най-новата версия, за да получите всички налични функции и подобрения.